[SCOI2007] 蜥蜴

题面

在一个 r 行 c 列的网格地图中有一些高度不同的石柱,一些石柱上站着一些蜥蜴,你的任务是让尽量多的蜥蜴逃到边界外。

每行每列中相邻石柱的距离为 1,蜥蜴的跳跃距离是 d,即蜥蜴可以跳到平面距离不超过 d 的任何一个石柱上。石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减 1(如果仍然落在地图内部,则到达的石柱高度不变),如果该石柱原来高度为 1,则蜥蜴离开后消失。以后其他蜥蜴不能落脚。任何时刻不能有两只蜥蜴在同一个石柱上。

输入格式

输入第一行为三个整数 r,c,d,即地图的规模与最大跳跃距离。以下 r 行为石柱的初始状态,0 表示没有石柱,1~3 表示石柱的初始高度。以下 r 行为蜥蜴位置,“L”表示蜥蜴,“.”表示没有蜥蜴。

输出格式

输出仅一行,包含一个整数,即无法逃离的蜥蜴总数的最小值。

思路

挺裸的网络流,需要注意的是如何处理每个点的最多经过次数,对于每个点 $i$ 将其拆为两个点$x_i,y_i$,并连一条最大经过次数的边,将这两个点看做整体即可。

建图:

 • $S$ 到每个有蜥蜴的点 $x_i$ 建权值为 $1$ 的边
 • 能跳出边界的点 $y_i$ 向 $T$ 建权值为 $+ \infty$ 的边
 • $x_i$ 到 $y_i$ 建权值为 $i$ 的最多经过次数的边
 • 每个点 $y_i$ 向一步能到达的点 $x_i$ 建权值为 $+ \infty$ 的边

代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,m,D,last[200005],to[200005],nextt[200005],s[200005],top=1;
long long v[200005],d[200005];
void add(int a,int b,int c){
  nextt[++top]=last[a];
  to[top]=b;
  s[top]=c;
  last[a]=top;
}
bool bfs(long long S,long long T){
  memset(v,0,sizeof(v));
  memset(d,63,sizeof(d));
  queue<long long> q;
  q.push(S);
  v[S]=1;
  d[S]=0;
  while (!q.empty()){
    long long now=q.front();
    q.pop();
    v[now]=0;
    for (int i=last[now];i;i=nextt[i]){
      int j=to[i];
      if (d[j]>d[now]&&s[i]){
      	d[j]=d[now]+1;
      	if (!v[j]){
	      	q.push(j);
	      	v[j]=1;
				}
			}
    }
  }
  if (d[T]<1000000000){
  	return 1;
	}
  return 0;
}
int dfs(long long x,long long minn,long long T){
	if (x==T){
		return minn;
	}
	int tmp=0;
	for (int i=last[x];i;i=nextt[i]){
    int j=to[i];
    if (d[j]==d[x]+1&&s[i]){
			tmp=dfs(j,min(minn,s[i]),T);
			if (tmp){
	      s[i]-=tmp;
	      s[i^1]+=tmp;
	      return tmp;
			}
		}
  }
  return 0;
}
long long dinic(long long S,long long T){
	long long ans=0,tmp=0;
	while (bfs(S,T)){
		while (1){
			tmp=dfs(S,19260817,T);
			if (!tmp){
				break;
			}
			ans+=tmp;
		}
	}
  return ans;
}
int main(){
  long long S=1005,T=1006;
  cin>>n>>m>>D;
  char a[50][50],b[50][50];
  for (int i=1;i<=n;i++){
  	for (int j=1;j<=m;j++){
  		cin>>a[i][j];
  		add(i*m+j,n*m+i*m+j,a[i][j]-'0');
  		add(n*m+i*m+j,i*m+j,0);
		}
	}
	int cnt=0;
  for (int i=1;i<=n;i++){
  	for (int j=1;j<=m;j++){
  		cin>>b[i][j];
  		if (b[i][j]=='L'){
		  	add(S,i*m+j,1);
		  	add(i*m+j,S,0);
		  	cnt++;
			}
  		if (i<=D||i>=n-D+1||j<=D||j>=m-D+1){
		  	add(n*m+i*m+j,T,19260817);
		  	add(T,n*m+i*m+j,0);
			}
		  for (int ii=1;ii<=n;ii++){
		  	for (int jj=1;jj<=m;jj++){
		  		if (i==ii&&j==jj){
		  			continue;
					}
					if ((ii-i)*(ii-i)+(jj-j)*(jj-j)>D*D){
						continue;
					}
		  		add(n*m+i*m+j,ii*m+jj,19260817);
		  		add(ii*m+jj,n*m+i*m+j,0);
				}
			}
		}
	}
  bfs(S,T);
  cout<<cnt-dinic(S,T);
}

 

作者: solstice23
本文采用 CC BY-NC-SA 4.0 协议
暂无评论

发送评论 编辑评论


|´・ω・)ノ
ヾ(≧∇≦*)ゝ
(☆ω☆)
(╯‵□′)╯︵┴─┴
 ̄﹃ ̄
(/ω\)
∠( ᐛ 」∠)_
(๑•̀ㅁ•́ฅ)
→_→
୧(๑•̀⌄•́๑)૭
٩(ˊᗜˋ*)و
(ノ°ο°)ノ
(´இ皿இ`)
⌇●﹏●⌇
(ฅ´ω`ฅ)
(╯°A°)╯︵○○○
φ( ̄∇ ̄o)
ヾ(´・ ・`。)ノ"
( ง ᵒ̌皿ᵒ̌)ง⁼³₌₃
(ó﹏ò。)
Σ(っ °Д °;)っ
( ,,´・ω・)ノ"(´っω・`。)
╮(╯▽╰)╭
o(*////▽////*)q
>﹏<
( ๑´•ω•) "(ㆆᴗㆆ)
😂
😀
😅
😊
🙂
🙃
😌
😍
😘
😜
😝
😏
😒
🙄
😳
😡
😔
😫
😱
😭
💩
👻
🙌
🖕
👍
👫
👬
👭
🌚
🌝
🙈
💊
😶
🙏
🍦
🍉
😣
Source: Telegram @AmashiroNatsukiEars_NoWord Sticker
Source: Telegram Animated Emojis
Source: github.com/k4yt3x/flowerhd
颜文字
Emoji
AmashiroNatsukiEars
Telegram Emojis
小恐龙
花!
上一篇
下一篇