[SDOI2009]晨跑

题目描述

题目大意:给出一张点数为 $n$,边数为 $m$ 的有向图,除了点 $1$ 和点 $n$ 外每个点和每条边只能走一次,求从点 $1$ 到点 $n$ 的最小费用最大流。

题目链接

思路

这道题主要是题面难理解。

由于一个点只能经过一次,我们一个点拆分为两个点,中间连一条流量为 $1$,费用为 $0$ 的边。

注意点 $1$ 和 点 $n$ 因为可以走不止一次,所以它们拆开的点中间的边的流量要设为无穷。

这样我们就保证了除点 $1$ 和点 $n$ 外每个点只能经过一次,然后跑一遍费用流即可。

代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline int read(){
  int ret=0,f=1;char ch=getchar();
  while (ch<'0'||ch>'9') {if (ch=='-') f=-f;ch=getchar();}
  while (ch>='0'&&ch<='9') ret=ret*10+ch-'0',ch=getchar();
  return ret*f;
}
long long n,m,last[200005],to[200005],nextt[200005],s[200005],t[200005],top=1,ans=0,cost=0;
long long d[200005];
long long v[200005];
struct path{
  long long from,edge;
};
path p[200005];
void add(int a,int b,int c,int d){
  nextt[++top]=last[a];
  to[top]=b;
  s[top]=c;
  t[top]=d;
  last[a]=top;
}
bool spfa(long long S,long long T){
  queue<long long> q;
  memset(v,0,sizeof(v));
  memset(d,63,sizeof(d));
  memset(p,-1,sizeof(p));
  q.push(S);
  v[S]=1;
  d[S]=0;
  d[T]=2147483647;
  while (!q.empty()){
    long long now=q.front();
    q.pop();
    for (int i=last[now];i;i=nextt[i]){
      long long j=to[i];
      if (s[i]<=0){
        continue;
      }
      if (d[now]+t[i]<d[j]){
        d[j]=d[now]+t[i];
        p[j].from=now;
        p[j].edge=i;
        if (!v[j]){
          q.push(j);
          v[j]=1;
        }
      }
    }
    v[now]=0;
  }
  if (d[T]<2147483647){
    return 1;
  }else{
    return 0;
  }
}
void EK(long long S,long long T){
  while (spfa(S,T)){
    long long minn=2147483647;
    for (int i=T;i!=S;i=p[i].from){
      minn=min(minn,s[p[i].edge]);
    }
    ans+=minn;
    for (int i=T;i!=S;i=p[i].from){
      s[p[i].edge]-=minn;
      s[p[i].edge^1]+=minn;
    }
    cost+=minn*d[T];
  }
}
int main(){
  cin>>n>>m;
  add(1,n+1,19260817,0);
  add(n+1,1,19260817,0);
  add(n,n*2,19260817,0);
  add(n*2,n,19260817,0);
  for (int i=1;i<=n;i++){
  	add(i,n+i,1,0);
  	add(n+i,i,0,0);
	}
  int S=1,T=n*2; 
  for (int i=1;i<=m;i++){
    int a,b,c;
    a=read();b=read();c=read();
    add(n+a,b,1,c);
    add(b,n+a,0,-c);
  }
  EK(S,T);
  cout<<ans<<" "<<cost;
}
暂无评论

发送评论 编辑评论


				
上一篇
下一篇